Autoriteit Consument & Markt

De Nederlandse autoriteit die toeziet op naleving van het mededingingsrecht en consumentenrecht is de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Marktwerking

In het kader van haar taken op het gebied van marktwerking, ziet de Autoriteit Consument en Markt erop toe:

  • Dat ondernemingen de concurrentie niet verhinderen, vervalsen of beperken
  • Dat dominante partijen zich niet schuldig maken aan machtsmisbruik
  • Dat economische activiteiten door overheden geen nadelige gevolgen hebben voor de concurrentie
  • Dat er geen te sterke marktposities ontstaan als gevolg van fusies, overnames en joint ventures

In sommige sectoren zijn er speciale regels om marktwerking te creëren en houden zoals in de telecom-, energie-, post- en vervoermarkt. De ACM kan in die markten vooraf en achteraf ingrijpen.

Wat doet de Autoriteit Consument en Markt?

De volgende afspraken tussen concurrenten kunnen de marktwerking verstoren:

  • Het afstemmen van prijzen tussen concurrenten
  • Elkaars klanten niet benaderen
  • Uit elkaars gebied wegblijven
  • Leveranciers die afnemers aan verkoopprijzen binden
  • Het verhinderen van parallelimport

Daarnaast mogen machtige partijen hun marktpositie niet uitbuiten en hun concurrenten niet op een oneerlijke manier uit de markt werken. 

De ACM ziet toe op deze gedragingen en grijpt zo nodig in.

Ook structurele wijzigingen in de markt kunnen een gezonde concurrentie verstoren. Daarom moeten overnames, fusies en joint ventures boven bepaalde omzetdrempels vooraf bij de ACM worden gemeld. 

Consumentenbescherming

De tweede taak van de Autoriteit Consument & Markt is de bescherming van consumenten. Hier gaat het o.a. om oneerlijke handelspraktijken. De ACM kan een onderzoek starten, hoge boetes opleggen en dwingen tot aanpassing. Hoge boetes zijn bijvoorbeeld opgelegd aan een onderneming (€ 360.000) en een leidinggevende (€ 40.000) voor het sturen van rekeningen aan consumenten die geen schriftelijk akkoord hadden gegeven voor een abonnement.

Hoe werkt een onderzoek door de ACM?

Hoe komt de Autoriteit Consument en Markt overtreding op het spoor? Dit gebeurt door eigen onderzoek of tips of signalen uit de markt of bijvoorbeeld een klacht van een concurrent. Zij kan vervolgens inspecties doen bij bedrijven en in woningen. 

Wanneer u wordt geconfronteerd met een onderzoek heeft dat nogal wat impact. Het is belangrijk om dan snel en goed in beeld te krijgen wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld door het doen van een intern onderzoek door in bestanden en mails te zoeken en personen te interviewen.

Met de juiste juridische begeleiding kan de beste keuze voor uw situatie worden gemaakt en worden langdurige en kostbare procedures misschien voorkomen.

Een boete, en nu?

Boetes kunnen oplopen tot EUR 900.000 of, als dat meer is, tot 10% van de jaarlijkse groepsomzet. Als de overtreding meer jaren heeft geduurd kan de boete worden verhoogd tot 40% van de jaaromzet van de groep. Dit kan nog eens worden verdubbeld als sprake is van recidive.

Voor boetes aan personen is de maximale boete EUR 900.000. 

Tegen een boete moet u binnen 6 weken bezwaar maken. Dit bezwaar wordt behandeld door de ACM. Vervolgens kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Daarna staat eventueel nog hoger beroep open bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Wet- en regelgeving

De taken en bevoegdheden van de Autoriteit Consument en Markt en de regels waaraan ondernemingen zich moeten houden, zijn hoofdzakelijk vastgelegd in de Mededingingswet (inclusief de Wet Markt en Overheid), de Instellingswet Autoriteit Consument & Markt, de Algemene Wet Bestuursrecht en de artikelen 101 en 102 van het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie. Zie ook de betreffende wet- en regelgeving pagina op de website van de ACM.

Voorkomen is beter dan genezen

Krijgt u te maken met de Autoriteit Consument en Markt of wilt u meer weten over de mogelijkheden om een klacht in te dienen of ACM te tippen? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op.