Algemene Voorwaarden
Terms & Conditions

for English please see below

Algemene Voorwaarden (Nederlands, mei 2019)

 1. Esther van Aalst handelt vanuit de besloten vennootschap EVA Advocatuur B.V. (“EVA Advocatuur”), KvK-nummer 62036319.
 2. EVA Advocatuur levert haar diensten onder de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Deze zijn hieronder opgenomen en beschikbaar via www.esthervanaalst.nl. Zij zijn van toepassing op iedere opdracht inclusief iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht (hierna: “Opdracht”) die aan EVA Advocatuur of aan bij EVA Advocatuur werkzame personen wordt verstrekt.
 3. Onder “bij EVA Advocatuur werkzame personen” worden in deze algemene voorwaarden verstaan al diegenen die voor of namens EVA Advocatuur betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de Opdracht, waaronder maar niet beperkt tot (i) werknemers, (ii) directe en indirecte aandeelhouders en hun directeurs, (iii) externe adviseurs; en (iv) ingeschakelde hulppersonen.
 4. Opdrachten worden geacht te zijn aanvaard en te worden uitgevoerd door EVA Advocatuur, ook indien het de bedoeling was deze door een bepaalde persoon te laten uitvoeren. De werking van art. 7:404 BW en art. 7:407(2) BW wordt uitgesloten.
 5. De uitvoering van de Opdracht vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart EVA Advocatuur en bij EVA Advocatuur werkzame personen tegen alle aanspraken van derden en gerelateerde kosten van rechtsbijstand die voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht en/of de werkzaamheden die zijn verricht voor de opdrachtgever.
 6. De aansprakelijkheid van EVA Advocatuur en bij EVA Advocatuur werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in dat specifieke geval wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering. Als geen uitkering onder die verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van EUR 40.000,– (veertigduizend euro).
 7. Opdrachtgever doet afstand van het recht om bij EVA Advocatuur werkzame personen aansprakelijk te stellen.
 8. Als een Opdracht afkomstig is van meerdere opdrachtgevers, dan geldt de beperking van de aansprakelijkheid uit hoofde van deze algemene voorwaarden ten opzichte van alle opdrachtgevers samen en niet voor iedere opdrachtgever apart. In het geval van een aansprakelijkheid, is het aan de opdrachtgevers hoe zij het betaalde bedrag onderling verdelen.
 9. Het recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade waarvoor EVA Advocatuur aansprakelijk is direct of indirect voortvloeit, onverminderd de klachtplicht van opdrachtgever ex art. 6:89 BW.
 10. De keuze van door EVA Advocatuur in te schakelen derden zal zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met de nodige zorgvuldigheid. EVA Advocatuur en bij EVA Advocatuur werkzame personen zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt EVA Advocatuur om eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden.
 11. EVA Advocatuur is gerechtigd de werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen wanneer de opdrachtgever niet de gevraagde informatie verschaft, betalingsverplichtingen of enige andere
  verplichting jegens EVA Advocatuur niet nakomt, of verhindert dat EVA Advocatuur de werkzaamheden deugdelijk kan uitvoeren.
 12. Het honorarium dat EVA Advocatuur aan opdrachtgever in rekening zal brengen, wordt in principe berekend door het aantal uren dat aan de zaak is besteed te vermenigvuldigen met de geldende uurtarieven. De uurtarieven zijn afhankelijk van de ervaring en specialisatie(graad) van de betrokken advocaten en kunnen tussentijds worden aangepast.
 13. Externe kosten gemaakt bij de uitvoering van een opdracht worden als verschotten in rekening gebracht. EVA Advocatuur factureert in principe maandelijks, en eventueel tussentijds indien de bestede uren of betaalde verschotten omvangrijk zijn. Indien van toepassing wordt BTW in rekening gebracht. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
 14. EVA Advocatuur brengt een voorschot in rekening gerelateerd aan de omvang van de geschatte werkzaamheden. De hoogte hiervan kan tijdens een opdracht worden aangepast, afhankelijk van de op dat moment geschatte omvang van de werkzaamheden.
 15. Bij gebreke van tijdige betaling kan EVA Advocatuur de wettelijke handelsrente in rekening brengen en redelijke kosten verbonden aan incasso. De opdrachtgever stemt ermee in dat EVA Advocatuur eventueel ontvangen gelden van derden verrekent met openstaande declaraties.
 16. Bij de uitvoering van de Opdracht kan EVA Advocatuur gelden ontvangen van opdrachtgevers en derden. Er is geen Stichting Derdengelden. EVA Advocatuur is niet aansprakelijk in het geval de bank haar verplichtingen niet nakomt.
 17. EVA Advocatuur en de opdrachtgever kunnen gebruik maken van elektronische en digitale hulpmiddelen om met elkaar te communiceren. Zij erkennen de risico’s die hieraan verbonden zijn, daaronder begrepen maar niet beperkt tot onderschepping, manipulatie, infectie door virussen en verkeerd (door)sturen en verklaren hierbij dat zij elkaar niet aansprakelijk zullen houden voor schade die een gevolg is van het gebruik van deze communicatiemiddelen. De toepasselijkheid van art. 6:227b(1) BW en 6:227c BW met betrekking tot de wijze waarop e-commerce transacties tot stand komen en het verstrekken van informatie, wordt uitgesloten.
 18. EVA Advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling, welke is gepubliceerd op www.esthervanaalst.nl. Deze regeling is van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten.
 19. Bepalingen in deze voorwaarden die beogen rechten te creëren ten behoeve van personen werkzaam bij EVA Advocatuur, zijn tevens bedoeld als onherroepelijk derdenbeding ex art. 6:253(4) BW, jegens hen om niet gemaakt.
 20. Op de rechtsverhouding tussen EVA Advocatuur en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Rotterdam is bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van een geschil tussen EVA Advocatuur en een opdrachtgever.

General Terms and Conditions (English, May 2019)

 1. Esther van Aalst is trading in the name and for the account of the private company EVA Advocatuur B.V. (“EVA Advocatuur”), Chamber of Commerce number 62036319.
 2. General conditions apply to the provision of services by EVA Advocatuur. These are set out in full below and are available via www.esthervanaalst.nl. They govern each assignment, including any subsequent, changed or ancillary assignment (hereinafter “Assignment”) given to EVA Advocatuur or to persons working at EVA Advocatuur.
 3. In these general conditions “persons working at EVA Advocatuur” shall mean all the persons involved in carrying out Assignments for or on behalf of EVA Advocatuur, including without limitation (i) employees, (ii) direct and indirect shareholders and their directors, (iii) external consultants, and (iv) auxiliary persons.
 4. Assignments are deemed to have been accepted and to be performed by EVA Advocatuur, also if it was intended to be carried out by a specific individual. The effects of Art. 7:404 and 7:407(2) Dutch Civil Code are excluded.
 5. Assignments shall be performed exclusively on behalf of the client. Third parties cannot derive any rights with regard to the activities carried out. The client shall indemnify EVA Advocatuur and all persons working at EVA Advocatuur and hold them harmless against any claims by third parties and related legal costs that may arise from or are connected with the Assignment or work performed in connection therewith.
 6. The liability of EVA Advocatuur and persons working at EVA Advocatuur will be limited to the amount paid in that specific case under the liability insurance. If for whatever reason no compensation is paid under the insurance, the liability shall be limited to a maximum of EUR 40,000 (forty thousand Euros).
 7. The client waives any rights to hold persons working at EVA Advocatuur liable on whatever account.
 8. In the event an Assignment is carried out for multiple clients, the limitation of liability as set out in these general terms and conditions shall apply to all these clients jointly and not to each client separately. In the event of liability, it shall be for the clients to distribute the sum paid between themselves.
 9. The right to compensation shall lapse 12 months after the event from which the damages for which EVA Advocatuur may become liable arose, directly or indirectly, without prejudice to the obligation for the client to complain (Art. 6:89 Dutch Civil Code).
 10. Third parties to be engaged by EVA Advocatuur shall, if possible, be selected in consultation with the client and with due care. EVA Advocatuur and persons working at EVA Advocatuur shall not be liable for any failure or default by any such third party. The client authorizes EVA Advocatuur to accept, on behalf of the client, any limitation of liability stipulated by third parties.
 11. EVA Advocatuur is authorized to terminate its activities immediately in the event that the client does not provide the information requested, does not fulfill its payment or any other obligations towards EVA Advocatuur or prevents EVA Advocatuur from duly carrying out its activities.
 12. EVA Advocatuur charges a fee to the client which, in principle, is calculated by multiplying the number of hours worked on the matter by the applicable hourly rates. The hourly rates depend on the experience and (degree of) specialization of the involved lawyers and can be adjusted in the interim.
 13. External costs incurred by EVA Advocatuur in the execution of an assignment are charged as disbursements. In principle, EVA Advocatuur invoices on a monthly basis, and possibly in the interim if hours spent or disbursements are high. VAT will be charged if applicable. Invoices must be paid within 14 days of the date.
 14. EVA Advocatuur will charge an advance related to the amount of the estimated work. The amount of this advance can be adjusted during an assignment, according to the estimated work at the time.
 15. In the absence of timely payment, EVA Advocatuur can charge statutory commercial interest and reasonable costs associated with collection. The client agrees that EVA Advocatuur will offset any third-party funds received with any outstanding invoices.
 16. In the performance of the Assignment, EVA Advocatuur may receive monies from clients or third parties. There is no third-party funds foundation. EVA Advocatuur shall not be liable if the bank fails to fulfill its obligations.
 17. EVA Advocatuur and the client may use electronic and digital means to communicate with each other. They acknowledge the risks associated with these means, including but not limited to interception, manipulation, virus infection, errors in transmission or forwarding, and hereby declare that they shall not hold each other liable for any damage or loss incurred by either of them as a result of the use of these means of communications. The applicability of Art. 6:227b(1) and 6:227c Dutch Civil Code concerning the manner in which e-commerce transactions are concluded and the provision of information, is excluded.
 18. EVA Advocatuur has an office complaints procedure, which is published on www.esthervanaalst.nl. This regulation applies to all assignments given to it.
 19. Provisions in these general terms and conditions which purport to create rights for persons working at EVA Advocatuur also serve as irrevocable third party stipulations as referred to in Art. 6:253(4) Dutch Civil Code, made against them without any consideration (onherroepelijk derdenbeding om niet).
 20. Dutch law governs the legal relationship between EVA Advocatuur and its clients. Any disputes between EVA Advocatuur and a client will be exclusively resolved in the first instance by the District Court in Rotterdam, the Netherlands.